Do pracy jadę rowerem, a Ty?

konkurs rowerowy - edycja 2018

Regulamin konkursu pn. „Do pracy jadę rowerem” w 2018 roku

 

Cel i założenia ogólne


1. Celem konkursu jest zachęcenie pracowników firm z siedzibą i/lub oddziałami na terenie Gdyni do regularnych podróży do i z pracy rowerem.
2. Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.
3. Wykonawcą konkursu jest firma wyłoniona przez Organizatora konkursu w ramach procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 3 kwietnia 2018 r. i trwa do dnia 16 września 2018 r.
5. Prawo do podjęcia decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz prawo do interpretacji zapisów Regulaminu posiada Organizator.


Zgłoszenie uczestnictwa


6. W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy firm z siedzibą i/lub oddziałami na terenie Gdyni – zwane dalej „firmą”.
7. Minimalna liczba uczestników do przeprowadzenia konkursu wynosi 50 osób. Liczba uczestników konkursu jest nieograniczona.
8. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników konkurs nie odbędzie się.
9. Zgłoszenie udziału w konkursie przebiega w dwóch etapach: zgłoszenie indywidualnego uczestnika musi być poprzedzone zgłoszeniem firmy, do której należy dany pracownik.
10. Firma przystępuje do konkursu poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej konkursu, od dnia 02 marca 2018 r. do dnia zakończenia konkursu.
11. Zgłoszenie firmy - w formularzu rejestracyjnym należy podać następujące informacje:
• nazwa firmy,
• adres siedziby firmy i oddziałów (na terenie Gdyni), które wezmą udział w konkursie,
• ogólna liczba pracowników firmy/oddziałów na terenie Gdyni,
• imię i nazwisko koordynatora konkursu z firmy oraz jego dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres e-mail),
• logo firmy do zamieszczenia w materiałach promocyjnych konkursu (opcjonalnie).
12. Po zarejestrowaniu firmy, koordynator zobowiązany jest przekazać pracownikom informacje o konkursie rowerowym.
Rola Koordynatora w firmie
13. Firma zobowiązana jest do wyznaczenia osoby do kontaktu z Organizatorem i Wykonawcą – tzw. Koordynatora. Koordynator w firmie odpowiedzialny będzie za:
• zarejestrowanie firmy do udziału w konkursie poprzez stronę internetową konkursu,
• poinformowanie pracowników o możliwości udziału w konkursie,
• koordynację rozdysponowania śniadań rowerowych w firmie (w tym powołanie osób odpowiedzialnych za odbiór śniadań rowerowych w oddziałach firmy biorących udział w konkursie),
• bieżącą współpracę z Organizatorem i Wykonawcą konkursu,
• przekazanie dokumentacji zdjęciowej z przebiegu konkursu w firmie, składającej się z min. 10 zdjęć dobrej jakości. Dokumentacja zdjęciowa powinna być przekazana na wskazany adres mailowy, do końca trwania konkursu. Zdjęcia wykorzystane będą do promocji konkursu „Do pracy jadę rowerem”.


Tworzenie profilu uczestnika


14. Po zgłoszeniu firmy przez Koordynatora (pkt 11), każdy chętny do udziału w konkursie pracownik ma obowiązek stworzyć profil uczestnika na stronie internetowej konkursu.
15. W celu stworzenia profilu uczestnika, pracownik zobowiązany jest wypełnić ankietę dotyczącą preferencji i zachowań transportowych oraz wprowadzić następujące dane:
• imię i nazwisko,
• rok urodzenia,
• płeć,
• adres zamieszkania (ulica i nr budynku),
• adres e - mail,
• nazwa zakładu pracy (firmy),
• adres miejsca pracy,
• tryb pracy oraz możliwe dni pracy (np. praca zmianowa),
• preferowany rodzaj kanapki.
16. Odległość z miejsca zamieszkania do miejsca pracy powinna być najkrótszą (pod względem liczby kilometrów) możliwą trasą do przejechania rowerem (nie samochodem) wyznaczoną poprzez aplikację Google (www.maps.google.pl).
17. Organizator będzie prowadził weryfikację danych, a w przypadku, gdy nie będą one zgodne z rzeczywistością (pkt 15 i 16), Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu.
Wprowadzanie danych o podróży
18. Podróż to przejazd rowerem na trasie miejsce zamieszkania - miejsce pracy/ miejsce pracy - miejsce zamieszkania, w celu wykonywania obowiązków służbowych. Zgodnie z powyższym, przejazd rowerem z miejsca zamieszkania do miejsca pracy jest to jedna podróż, podobnie przejazd rowerem z miejsca pracy do miejsca zamieszkania to również jedna podróż. Dziennie uczestnik konkursu może wykonać maksymalnie dwie podróże.
19. Na stronie internetowej konkursu należy wprowadzać jedynie podróże zgodne z pkt 18, nie można wprowadzać danych o podróżach rekreacyjnych.
20. Do podróży nie zaliczają się podróże służbowe wykonywane w godzinach pracy (np. pomiędzy dwoma oddziałami).
21. Pracownik, który odbędzie podróż do/z pracy rowerem, uaktualnia swój profil o następujące informacje obowiązkowe:
• data przejazdu rowerem,
• czy wykonano podróż do pracy oraz czy wykonano podróż z pracy na rowerze,
• liczba przejechanych rowerem km z miejsca zamieszkania do miejsca pracy (w przypadku podróży łączonej. W przypadku podróży tylko rowerem wartość domyślną stanowi zadeklarowana w formularzu rejestracyjnym odległość z miejsca zamieszkania do miejsca pracy),
• liczba przejechanych rowerem km z miejsca pracy do miejsca zamieszkania (w przypadku podróży łączonej. W przypadku podróży tylko rowerem wartość domyślną stanowi zadeklarowana w formularzu rejestracyjnym odległość z miejsca zamieszkania do miejsca pracy).
22. Organizator będzie prowadził weryfikację danych, a w przypadku, gdy nie będą one zgodne z rzeczywistością, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu.
23. Informacje na temat podróży do/z pracy można wprowadzać najpóźniej do końca tygodnia, w którym uczestnik odbył podróż (tzn. do każdej kolejnej niedzieli, do godziny 23:59). W przypadku podróży rowerowych odbytych przez uczestnika w niedzielę, należy wprowadzić dane o nich na stronie internetowej konkursu najpóźniej do końca dnia (tzn. do niedzieli, do godziny 23:59).
24. Uczestnik do każdej podróży może zaznaczyć informacje dodatkowe, takie jak:
• podróż pociągiem i rowerem/ autobusem i rowerem/ samochodem i rowerem,
• podróż w codziennym/sportowym ubraniu,
• podróż w deszczu,
• podróż w słońcu,
• podróż miastem/drogami leśnymi,
• znaczna część trasy z góry/pod górę,
• podróż z wiatrem/podróż pod wiatr
• podróż z dzieckiem.


„Śniadania rowerowe”


25. Każdy z uczestników konkursu, który odbędzie min. sześć podróży rowerem do/z pracy w tygodniu, nabywa prawo do otrzymania „śniadania rowerowego” (kanapka oraz deser) raz w kolejnym tygodniu roboczym, w okresie trwania konkursu.
26. Dzień tygodnia, w którym „śniadanie rowerowe” będzie dostarczane uczestnikom konkursu, zostanie ostatecznie ustalony przez Organizatora, po podpisaniu Umowy z firmą cateringową.
27. „Śniadania rowerowe” będą przyznawane, wszystkim uprawnionym do ich otrzymania uczestnikom konkursu, do wyczerpania budżetu przeznaczonego na „śniadania rowerowe”.
28. „Śniadania rowerowe” będą dostarczane przez firmę do Koordynatora/osoby wyznaczonej przez Koordynatora do siedziby/oddziałów firmy.
29. Sposób dystrybucji „śniadań rowerowych” będzie ustalany indywidualnie przez firmę, dostarczającą „śniadania rowerowe” i Koordynatora.
30. „Śniadania rowerowe” będą przyznawane uczestnikom do wyczerpania budżetu przeznaczonego na zakup i dystrybucję „śniadań”.


Zasady przyznawania nagród


31. 30 nagród pieniężnych (ale nie więcej niż 10% liczby uczestników konkursu) o wartości 500 zł każda, zostanie rozlosowanych podczas oficjalnego zakończenia konkursu (pkt 33), wśród uczestników obecnych podczas losowania, którzy spełnili co najmniej jedno z kryteriów:
• min. 35 przejazdów,
• i/lub min. 280 km.
W przypadku nieobecności wylosowanej osoby na uroczystym zakończeniu konkursu, honorowane będą pisemne upoważnienia, umożliwiające odbiór nagrody przez osobę upoważnioną. W przypadku
nieobecności na zakończeniu konkursu lub braku pisemnego upoważnienia, osoba nie będzie mogła wziąć udziału w losowaniu.
32. Firmy, które osiągnęły najlepsze wyniki w poniższych kategoriach:
1. największa inwestycja w rozwój ruchu rowerowego w firmie dokonana od dnia zakończenia konkursu „Do pracy jadę rowerem” w 2017 roku do dnia zakończenia konkursu „Do pracy jadę rowerem” w 2018 roku (nagroda dla 1 firmy),
2. najwięcej podróży (nagroda dla 2 firm),
3. najwięcej podróży w przeliczeniu na liczbę uczestników konkursu z firmy (nagroda dla 2 firm),
4. najwięcej kilometrów (nagroda dla 2 firm),
5. najwięcej kilometrów w przeliczeniu na liczbę uczestników konkursu z firmy (nagroda dla 2 firm),
6. największa liczba pracowników odbyła minimum 35 podróży do/z pracy na rowerze i/lub minimum 280 km (nagroda dla 2 firm),
otrzymają statuetki, a uczestnikom, którzy odbyli minimum 35 podróży do/z pracy na rowerze zostaną wręczone upominki.
Łącznie Organizator przyzna 11 statuetek.
Przyznawanie nagród dla firm odbędzie się na podstawie podróży wprowadzonych do dnia 09.09.2018 r.
33. Ogłoszenie wyników oraz losowanie nagród odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie (przewidywany termin 22. września 2018 r.).

Logowanie

Obserwuj nas